Kategorie

Newsletter

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Specific Colors s.r.o., se sídlem Lánovská 1549, Vrchlabí, 543 01, identifikační číslo: 016 94 774, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32601 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „Stardustcolors.cz“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.stardustcolors.cz.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Znění Obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, je-li kupující koncovým spotřebitelem, výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

II. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, případně identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné. Ochrana osobních údajů kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené prostřednictvím internetového obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu (dále jen „zpracovatele“). Kromě osob dopravujících zboží (Česká Pošta, PPL) nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení;
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo Zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo Zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Doručování
Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

III. Ceny zboží

Ceny u zboží v internetovém obchodě www.stardustcolors.cz jsou vždy aktuální a platné. Uvedené ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH. Ceny nezahrnují případné další poplatky jako dopravné, balné atd.

Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.

IV. Uzavření kupní smlouvy

Všechny objednávky jsou závazné. Objednávku lze učinit osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím internetového obchodu www.stardustcolors.cz. prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrzuji objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Vzniklou smlouvu včetně dohodnuté ceny lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Vztahy a případné spory vzniklé na základě uzavřené smlouvy, budou řešeny výhradně dle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Vznikne-li pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Kupující souhlasí s využitím telekomunikačních prostředků na dálku při uzavření kupní smlouvy. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

V. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky. Zvolený způsob úhrady zboží je v kompetenci kupujícího.

 • Hotově
  Hotově, lze za zboží zaplatit pouze při osobním odběru v místě sídla společnosti Specific Colors s.r.o. na adrese:
  Specific Colors, s.r.o.
  Lánovská 1549
  543 01 Vrchlabí
 • Dobírka
  Při platbě na dobírku, je zboží hrazeno přímo řidiči přepravní společnosti nebo poštovnímu doručovateli až při jeho převzetí. Kupující navíc hradí tzv. dobírečné.
 • Bankovní převod
  Při platbě klasickým bankovním převodem uhradí kupující částku na účet prodávajícího, který obdrží v potvrzovacím e-mailu o přijetí objednávky společně s variabilním symbolem (číslem objednávky).

Bankovní spojení KB ČR

Číslo účtu: 107-5598230267/0100
IBAN: CZ14 0100 0001 0755 9823 0267
Swift kód: KOMBCZPPXXX
Měna: CZK

Není-li částka připsána na účet prodávajícího nejpozději do 10 pracovních dnů, bude objednávka stornována.

Exkluzivní a speciální objednávky

Při objednávce exkluzivního nebo speciálního zboží má prodávající právo žádat od kupujícího zaplacení předem formou zálohové faktury. Exkluzivním nebo speciálním zbožím je myšleno nestandardní zboží, případně zboží s vysokou prodejní cenou, např. Chromovací stroj. Objedná-li si kupující takovéto zboží, je prodávajícím neprodleně kontaktován a informován o dalším postupu. Po obdržení platby zálohové faktury na exkluzivní a speciální zboží bude zboží objednáno u výrobce, částka je v celé výši nevratná. (Záloha na takovéto zboží je v celé výši nevratná.)
Při objednávce zboží s následnou speciální úpravou ze strany prodávajícího, případně při objednávce zboží vyráběného na míru, má prodávající právo žádat od kupujícího zálohu ve výši až 100 % z prodejní ceny zboží. Záloha na takovéto zboží je v celé výši nevratná.

VI. Dodací podmínky

Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího ke dni zaplacení kupní ceny. Zboží až do jeho úplného zaplacení zůstává ve vlastnictví prodávajícího.

Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratším termínu od potvrzení objednávky. Kupující má právo zvolit si způsob dopravy, který mu nejvíce vyhovuje.

 • Česká pošta
  Česká pošta doručuje standardní zásilky s využitím služby „Balík do ruky“, tzn. na adresu uvedenou kupujícím. V den odeslání balíku obdrží kupující SMS a email s bližšími informacemi o doručení, které proběhne zpravidla další pracovní den.
 • Osobní odběr
  Objednané zboží si může Zákazník osobně převzít v místě sídla společnosti Specific Colors na adrese:

Specific Colors, s.r.o.
Lánovská 1549
543 01 Vrchlabí

Kupující je povinen zásilku při převzetí pečlivě zkontrolovat a v případě, že vykazuje zjevné poškození, ihned sepsat s přepravcem „ Zápis o škodě“. Na pozdější reklamace z těchto důvodů nebude brát prodávající zřetel.

Z důvodu vytíženosti výrobců a kamionových dopravců ke vztahu optimalizace nákladů na výrobu a přepravu si prodávající vyhrazuje právo na změnu termínu dodání.

VII. Odstoupení od smlouvy

Není-li to ve smlouvě výslovně uvedeno, kupující bere na vědomí, že nemůže od smlouvy odstoupit dle § 1837 občanského zákoníku, pokud:

 • je zboží upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;
 • zboží podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;
 • bylo-li zboží po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • bylo-li zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží bez udání důvodů, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

Zboží zaslané kupujícím zpět k prodávajícímu by mělo být zasláno úplné, tj. včetně příslušenství, nepoškozené, čisté, s kompletní dokumentací, tj. s návodem, záručním listem a dokladem o koupi a pokud možno v originálním obalu. Je-li vrácené zboží poškozeno nebo z jiného důvodu vzniknou prodávajícímu výdaje s uvedením produktu do původního stavu, může být částka vrácená kupujícímu ponížena o tyto náklady. Jsou-li splněny všechny podmínky pro vrácení zboží, prodávající vrátí finanční částku bezhotovostně na účet kupujícího, tj. kupní cenu a náklady na dopravu od prodávajícího ke kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od předání zboží kupujícím prodávajícímu nebo od prokázání, že kupující zboží odeslal zpět k prodávajícímu. V případě zaslání peněz Kupujícímu zpět složenkou bude z ceny zboží odečteno 90 Kč (poplatek ČP a administrace). Kupující je i nadále povinen zaplatit náklady spojené se zasláním zboží zpět prodávajícímu i v případě, kdy nemůže být zboží vráceno obyčejnou pozemní poštou.

Vrácené zboží zasílejte vždy na adresu!
Specific Colors, s.r.o.
Lánovská 1549
543 01 Vrchlabí

Chce-li kupující v uvedené 14-ti denní lhůtě od smlouvy skutečně odstoupit, doporučujeme pro urychlení postupovat dle návodu v sekci Vrácení zboží.

Zboží zaslané zpět na dobírku nebude prodávajícím převzato!

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Neučiní-li tak, prodávající chápe tuto skutečnost jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Vrácení zboží

Kupující má právo na vrácení zakoupeného zboží nad rámec zákona, akceptuje-li níže uvedené podmínky.
kupující obdrží zpět finanční částku na základě lhůty od dne zakoupení:

 • ve výši 100 % při vrácení zboží dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, viz. článek VIII. Odstoupení od smlouvy;
 • poníženou o storno poplatek ve výši 25 % při vrácení zboží do 45 dnů;
 • poníženou o storno poplatek ve výši 50 % při vrácení zboží později než do 45 dnů.

Na vrácení poštovného má kupující právo pouze při vrácení zboží dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, viz. článek VIII. Odstoupení od smlouvy.

VIII. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží před datem spotřeby uvedené na obalu. Toto právo se nevztahuje na následující případy, pokud

 • zboží nespotřebujete do data uvedeného na obalu.
 • pokud u zboží byl již porušen originální obal
 • pokud byly produkty aplikovány jiným způsobem, než výrobce udává

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
 • odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Kupující - spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Maximálně však doba spotřeby uvedená na obalu.

Záruční doba běží do doby spotřeby uvedené výrobcem na obalu.

IX. Další práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy shop@stardustcolors.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

X. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod www.stardustcolors.cz jsou přijímány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2014 a ruší předchozí znění Obchodních podmínek.

[Archiv]

Formulář odstoupení od kupní smlouvy: .doc (Word) - .pdf (Adobe Reader)


Contact us

Our hotline is available 24/7

Phone:E‐shop a objednávky: Karel Novák +420 776 492 355 __________________________ Technická poradna, aplikace barev, velkoobchod: Karel Novák +420 776 492 355

Contact our hotline