Kategorie

Newsletter

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího Specific Colors, s.r.o., se sídlem Lánovská 1549, 543 01 Vrchlabí, identifikační číslo: 016 94 774, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32601 a popisuje, jak postupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami před samotným objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího souhlasí kupující s tímto reklamačním řádem.
Výklad pojmů obsažený v tomto Reklamačním řádu má přednost před výkladem pojmů v obchodních podmínkách. V případě, že tento Reklamační řád některý pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je uveden v obchodních podmínkách. Není-li pojem vyložen ani v obchodních podmínkách, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné právní předpisy.

Jako záruční list pro každý produkt slouží daňový doklad (faktura, prodejka), který vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží (dále jen „záruční list“). Tento záruční list obsahuje všechny zákonem uvedené potřebné údaje pro uplatnění záruky.
Na žádost kupujícího vystaví prodávající záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu Specific Colors, identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje. Je-li to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, vysvětlí prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

II. Délka záruky

Záruční doba se počítá ode dne převzetí zboží kupujícím, resp. dnem uvedeným na záručním listě.

Zákonná záruční doba spotřebního zboží činí dvacet čtyři (24) měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší.
Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

III. Záruční podmínky

Kupujícímu je doporučeno překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky bezprostředně při jejím doručení, zejména počet balíků, neporušenost zásilky, případně další, na první pohled patrné, poškození obalu. Není-li zásilka úplná nebo je poškozená, má kupující právo odmítnout převzetí takovéto zásilky. V případě, že kupující, i přes zjevné poškození, zásilku převezme, je nutné sepsat tuto skutečnost v „Protokolu o škodě“ přímo s přepravcem.
Dojde-li k doručení neúplné nebo poškozené zásilky, je kupující povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit e-mailem na adresu: shop@stardustcolors.cz, sepsat s přepravcem „Protokol o škodě“ a ten bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplné zásilky nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
Kupující je povinen uplatňovat reklamaci pouze u prodávajícího na adrese:

Specific Colors, s.r.o.
Lánovská 1549
543 01 Vrchlabí

Kupující je oprávněn zboží určené k reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího uvedenou výše. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabaleno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Obsahem zásilky by mělo být reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, kopie daňového dokladu, dokument obsahující popis závady a kontaktní údaje kupujícího.

Kupující doloží platnost záruky předložením daňového dokladu obdrženého při koupi zboží. V případě, že bylo zboží již v minulosti reklamováno, doloží kupující taktéž doklad o reklamaci. Pokud má reklamovaný produkt sériové číslo, musí být toto číslo shodně zapsáno i na nákupním, případně reklamačním dokladu. Tímto se prodávající řídí, neprokáže-li a nedoloží-li kupující uvedené skutečnosti jinak.

Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní s uvedeným seznamem.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, hnd poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek.

Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 1. mechanickým poškozením zboží;
 2. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek;
 3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno;
 4. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží;
 5. pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem;
 6. pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu;
 7. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami;
 8. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů;
 9. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy;
 10. při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware;
 11. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím v reklamačním formuláři. Pro uvedení závady doporučuje prodávající kupujícímu využít písemnou formu.

Zjistí-li technik, že příčinou problémů je nekorektní zacházení kupujícího, případně třetí osoby, s produktem, bude reklamace zamítnuta. V takovémto případě bude kontaktován prodávajícím, který ho bude informovat o možnosti placené opravy. Pokud kupující s placenou opravou souhlasí, bude prodávajícím předem informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení. Placená oprava může být uskutečněna pouze po výslovném souhlasu kupujícího.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.
Pozor! Reklamuje-li kupující jakýkoliv elektronický díl, je nutné doložit protokol z diagnostiky vozidla provedený autoservisem. Bez tohoto protokolu bude reklamace automaticky zamítnuta.

IV. Způsob vyřízení reklamace

V případě kupujícího - spotřebitele vyřídí prodávající reklamaci včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace po domluvě se spotřebitelem prodloužit, takové prodloužení však nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
Je-li kupující - podnikatel, bude reklamace vyřízena nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Prodávající vydá kupujícímu - spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu nebo registraci.

O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího telefonicky, SMS nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Náklady spojené s reklamací

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

V. Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád je platný od 1. 1. 2014 a ruší platnost předchozích Reklamačních řádů.


Contact us

Our hotline is available 24/7

Phone:E‐shop a objednávky: Karel Novák +420 776 492 355 __________________________ Technická poradna, aplikace barev, velkoobchod: Karel Novák +420 776 492 355

Contact our hotline