Kategorie

Newsletter

Zvětšit

Fotoluminiscentní barva na bázi vody

Fotoluminiscentní barva na bázi vody, vodou ředitelná barva

Více informací

1 000,00 Kč

Do košíku

Barva je vodouředitelná určená k bezbarvým venkovním a vnitřním nátěrům ( beton, dřevo, zdivo a další savé podklady )

VLastnosti použití: penetruje, zpevňuje a uzavírá natíraný podklad. Zvyšuje mechanickou odolnost, zlepšuje omyvatelnost, chrání proti vodě před nepříznivými povětrnostními vlivy. Není určen pro nátěry, které přicházení do přímého kontaktu s pitnou vodou a k nátěrůmdětského nábytku a hraček. Není vhodný pro dlouhodobě vlkhé nebo modré prostředí.

Příprava podkladu a zpusob nanášení: Podklad musí být suchý,vyzrálý a dokonale odmaštěný, zbavený všech mechanických nečistot ( prach, písek, sazí, apod. ) Nanáší se štětcem, stříkáním válečkem. Další vrstvu je možné nanést po dostatečném zaschnutí předchozí vrstvy cca 3hodiny při 22 °C schutí. Nátěr zasychá na dotek po cca 2hodinách . Konečných vlastností nabývá po 7dnech zrání.

Skladování: V dobře uzavřenách nádobách při teplote +5 °C až 25 °C, chránit před mrazem. Přípravek nesmí uniknout do půdy ani do odpadních vod.

Likvidace obalů: Použitý obal,nespotřebovaný nebo znehodnocený výrobek odevzdejte na místě stanoveném místními komunálními předpisy pro sběr a likvidace nebezpečných odpadů.  Po spotřebování a zaschnutí nátěrové hmoty je možno obal likvidovat jako ostatní odpad.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vsechování aeroslů a par. Zabrantě uvolnění do životního prosředí.

technické údaje: subkategorie A/i ´, mezní ( limitní) hodnota VOC:140g/l. Maximální hodnota VOC :30g/l

Pokyny pro první pomoc: Při zasažení očí vymývat 10-15minut vlažnou vodou. Při potřísnění pokožky omýt teplou vodou a mýdlem , případně ošetřit regeneračním krémem. Při náhodném požití, vypláchnout ústa vodou. Nevyvvolávat zvracení. Zvrací-li postižený sám, pečovat o průchodnost dýchacích cest. V případě vážnějších ohrožení zdraví vyhledat lékařskou pomoc. Postup první pomoci je také možno konzultovat s Toxikologíckým informačním střediskem v Praze- tel: 224 919 293

Napište svůj názor

Fotoluminiscentní barva na bázi vody

Fotoluminiscentní barva na bázi vody

Fotoluminiscentní barva na bázi vody, vodou ředitelná barva

Napište svůj názor

Contact us

Our hotline is available 24/7

Phone:E‐shop a objednávky: Karel Novák +420 776 492 355 __________________________ Technická poradna, aplikace barev, velkoobchod: Karel Novák +420 776 492 355

Contact our hotline